جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/20 ساعت 16

رشته برق قدرت

عنوان :

بهبود کیفیت توان شبکه توزیع ناحیه 3 یزد

استاد راهنما:

دکتر محمد صادقی

استاد مشاور :

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو :

حامد قاسمعلیان

زمان:

98/6/20 ساعت 16

مکان :

سالن کنفرانس خلیج فارس