جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/20 ساعت 15

رشته برق قدرت

عنوان:

بررسی و شبیه سازی هماهنگی حفاظتی در کلیدهای فشار ضعیف

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

محمد فتاحی اردکانی

زمان:

98/6/20 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس