جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/21 ساعت 16

رشته برق قدرت

عنوان :

بررسی تنظیمات موجود رله های فیدر فشار متوسط 10 ترک آباد و تنظیم مجدد هماهنگی بین رله ها و فیوزها با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار ETAP

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور :

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

محمدرضا نقیبی زاده میبدی

زمان:

98/6/21 ساعت 16

سالن کنفرانس خلیج فارس