جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/20 ساعت 18

رشته برق قدرت

عنوان:

بررسی و شبیه سازی رفتار خازن در محیط های هارمونیکی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

مهدی میرجلیلی

زمان:

98/6/20 ساعت 18

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس