جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/21 ساعت 17

رشته برق قدرت

عنوان :

برآورد پتانسیل فنی و اقتصادی تولید برق خورشیدی در استان یزد

استاد راهنما:

دکتر مهدی دهقانی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا انتظاری

دانشجو:

سیدمحمدباقر موسوی

زمان:

98/6/21 ساعت 17

مکان :

سالن کنفرانس خلیج فارس