جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد موورخ 98/6/21 ساعت 18

رشته برق قدرت

عنوان :

بررسی و شبیه سازی هارمونیکی سیستم برق رسانی در صنعت سرامیک جهت بهبود شاخص های کیفیت توان

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور :

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

مجتبی نایبی فیروزآبادی

زمان:

98/6/21 ساعت 18

مکان :

سالن کنفرانس خلیج فارس