جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/21 ساعت 9:30

رشته سلولی و مولکولی

عنوان :

بررسی و مقایسه پارامترها و DNA Fragmentation اسپرم های حاصل از Ejaculation با Ejaculation Short در زوجین سقط مکرر با روش های کم باروری

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

استاد مشاور :

دکتر نیما نریمانی کالی

دانشجو:

طه غنی زاده بافقی

زمان:

پنج شنبه 98/6/21 ساعت 9:30

مکان :

سالن کنفرانس