جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/14 ساعت 13

رشته ژنتیک

عنوان:

بررسی اثر پلی مورفیسم g.26t>c در ژن میوستاتین (MSTN) بر سرعت اسب اصیل عرب ایرانی

استاد راهنما:

دکتر مرتضی بیطرف ثانی

دانشجو:

فروزان السادات کشفی پور

زمان:

1397/6/14 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس