جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/13 ساعت 13

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان :

بررسی رابطه نگرش مذهبی هوش اخلاقی و هوش معنوی با سازگاری زناشویی معلمان شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر علی جعفری ندوشن

استاد مشاور :

دانشجو :

علیرضا ایزدی

زمان :

چهارشنبه 98/6/13 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس