جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/20 ساعت 12

رشته مشاوره

عنوان:

اثربخشی آموزش مراقبه با تأکید بر یوگا بر شادکامی و بهزیستی ذهنی افراد دارای افسردگی خفیف مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر یزد

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر کریمی عقدا

استاد مشاور :

دانشجو :

محمدمهدی کریم زاده

زمان:

چهارشنبه 98/6/20 ساعت 12

مکان:

سالن خلیج فارس