جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/20 ساعت 13

رشته مشاوره خانواده

عنوان :

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود کارآمدی ادراک شده کنترل اعمال حرکتی و امید به بهبودی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکروزیس در شهر یزد

استاد راهنما:

آقای دکتر هادی کریمی عقدا

استاد مشاور :

دانشجو:

سمیرا شکران اردکانی

زمان:

چهارشنبه 98/6/20 ساعت 13

مکان:

سالن خلیج فارس