جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/11

رشته میکروبیولوژی

عنوان:

اثر هم افزایی نانو ذرات مس و آنتی بیوتیک های بتالاکتام بر روی جدایه های اشرشیا کلی تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف

استاد راهنما:

دکتر سمانه صدیقی

دانشجو:

علی آذربد

زمان :

دوشنبه 98/6/11

ساعت :

مکان :

سالن کنفرانس