جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/12 ساعت 13

رشته مشاوره خانواده

عنوان :

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ترس از ارزیابی منفی و نگرش به ازدواج مجدد در زنان منطقه شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

سرکار خانم سحر دهقانی

زمان:

سه شنبه 98/6/12 ساعت 13

مکان :

سالن خلیج فارس