جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/12 ساعت 15

رشته مشاوره

عنوان:

اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود سوء ظن زنان متأهل شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

زهره قاسمی

زمان:

سه شنبه 98/6/12 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس