جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/14 ساعت 12

رشته مشاوره خانواده

عنوان:

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی پیش از ازدواج بر تنظیم هیجانی و مسئولیت پذیری زوجین در شرف ازدواج شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور :

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

نورسته سمسار دهجی

زمان:

پنج شنبه 98/6/14 ساعت 12

مکان:

سالن خلیج فارس