جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/13 ساعت 14

رشته مشاوره

عنوان :

بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و ظرفیت های معنوی با رضایت زناشویی در معلمان زن یزد

استاد راهنما:

دکتر هادی کریمی

دانشجو:

علیرضا قطب الدینی

زمان:

چهارشنبه 98/6/13 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس