جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/18 ساعت 12

رشته ژنتیک

عنوان :

طراحی کامپیوتری مولکول های آنتی سنس و مقایسه آن ها به عنوان روشی نوین در درمان بیماری آلزایمر

استاد راهنما:

دکتر علی بمان جبالی

دانشجو:

محمدعلی هرمان

زمان:

یکشنبه 97/6/18 ساعت 12

مکان:

سالن کنفرانس