جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/12 ساعت 14

رشته مشاوره خانواده

عنوان:

بررسی رابطه احساس تنهایی و امیدواری با افسردگی در والدین با سندروم آشیانه خالی در یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

سیدقاسم حسینی

دانشجو:

طاهره سرداری

زمان :

سه شنبه 98/6/12 ساعت 14