جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/22 ساعت 11

رشته مشاوره خانواده

عنوان :

مقایسه ثبات ازدواج و کارکرد خانواده در زوجین متقاضی طلاق با ازدواج سنتی و غیر سنتی در شهرستان مهریز

استاد راهنما:

آقای دکتر حسینعلی دهقانی زاده

دکتر علی جعفری ندوشن

استاد مشاور:

دانشجو:

سمیرا السادات حسینی

زمان:

جمعه 98/6/22 ساعت 11

مکان:

سالن کنفرانس