جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/11 ساعت 8

رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

عنوان:

تأثیر عفونت ناشی از ایزوله های اشرشیا و کلبسیا در تغییرات سطح کاتیون های خون

استاد راهنما:

دکتر سمانه صدیقی

استاد مشاور :

دانشجو:

داوود میرشمسی

زمان:

دوشنبه 98/6/11 ساعت 8

مکان :

سالن کنفرانس