جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/22 ساعت 10

رشته مشاوره خانواده

عنوان :

بررسی رابطه استرس والدین و سبک فرزند پروری سهل گیرانه با زمینه های بیش فعالی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر یزد

استاد راهنما:

آقای دکتر علی جعفری ندوشن

استاد مشاور:

دانشجو :

حانیه السادات دهقان

زمان:

جمعه 98/6/22 ساعت 10

مکان :

سالن کنفرانس