جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/14 ساعت 16

رشته مشاوره

عنوان :

اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش تعارض کار – خانواده و دلزدگی زناشویی در کارکنان نوبت کاری راه آهن شهرستان طبس

استاد راهنما :

خانم دکتر ایمانه افخمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حجت دمیری

دانشجو :

پریسا دانشی مقدم

زمان:

پنج شنبه 98/6/14 ساعت 16

مکان :

ساختمان خلیج فارس