جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/20 ساعت 14

رشته مشاوره خانواده

عنوان :

اثربخشی آموزش غنی سازی بر امید به زندگی و صمیمیت زناشویی در زنان متأهل شهر یزد

استاد راهنما:

آقای دکتر کریمی

استاد مشاور :

آقای دکتر دمیری

دانشجو:

صدیقه مهدوی زاد

زمان:

چهارشنبه 98/6/20 ساعت 14

مکان :

سالن خلیج فارس