جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/21 ساعت 14

رشته مشاوره

عنوان :

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی ذهنی و باورهای غیر منطقی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره یزد

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر ایمانه افخمی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر دمیری

دانشجو :

محسن ابراهیمی

زمان :

پنج شنبه 98/6/21 ساعت 14

مکان :

سالن کنفرانس