رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم miRNA-149 T>C با خطر افزایش سقط خود به خودی بدون علت مشخص در زنان ایرانی

استاد راهنما :

دکتر نسرین قاسمی فیروزآبادی

استاد مشاور :

دانشجو :

امیر برخورداری

زمان :

سه شنبه 96/11/10 ساعت 13:30

مکان :

سالن کنفرانس