جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/12 ساعت 11

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان :

اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم بر پرخاشگری و قلدری دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه ی ناحیه یک آموزش و پرورش یزد

استاد راهنما :

دکتر دمیری

استاد مشاور :

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو :

اسماعیل رهیده

زمان :

96/11/12 ساعت 11

مکان :

سالن کنفرانس