جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/12 ساعت 9

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی سالمندان بالای 60 سال بهزیستی شهرستان مهریز

استاد راهنما :

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور :

دکتر حسینی

دانشجو:

زهره زارع بیدکی

زمان : 96/11/12 ساعت 9

مکان : سالن کنفرانس