جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/12 ساعت 13

رشته : راهنمایی و مشاوره

عنوان :

اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد با رویکرد اسلامی بر شادکامی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم ناحیه 2 یزد

استاد راهنما :

دکتر حجت دمیری

دانشجو :

وحید شفیعی

زمان :

96/11/12 ساعت 13

مکان :