جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/12 ساعت 12

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان :

بررسی نقش میانجی یادگیری خود تنظیمی در ارتباط بین کیفیت رابطه معلم-دانش آموز با رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول ناحیه دو شهر یزد

استاد راهنما :

دکتر حمیدرضا آریان پور

استاد مشاور :

دکتر دمیری

دانشجو :

سیداحمد واعظ پور

زمان :

96/11/12 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس