جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/10 ساعت 10

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان :

بررسی رابطه بین سبک های عشق با رضایت زناشویی با توجه به نقش تعدیل کنندگی هوش هیجانی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی یزد

استاد راهنما :

حجت دمیری

استاد مشاور:

دانشجو :

فرشته حمزه خانی

زمان :

96/11/10 ساعت 10

مکان :

سالن کنفرانس