جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/10 ساعت 9 صبح

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

تأثیر آموزش هوش اخلاقی بر کفایت اجتماعی و همدلی هیجانی در دختران مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

استاد راهنما :

دکتر ایمانه افخمی

استاد مشاور :

دانشجو :

نجمه صدیقی

زمان :

96/11/10 ساعت 9 صبح

مکان :

سالن کنفرانس