جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/11 ساعت 16

رشته برق قدرت

عنوان :

بررسی و شبیه سازی بارهای روشنایی بر شاخص های کیفیت توان

استاد راهنما :

علی رضا انتظاری

 دانشجو :

علی رضا مختاری

زمان :

96/11/11 ساعت 16

مکان :

سالن کنفرانس خلیج فارس