جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/10 ساعت 15

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم GLU298ASP ژن eNOS با سقط مکرر در یک جمعیت ایرانی

استاد راهنما :

دکتر نسرین قاسمی

دانشجو:

هانیه دانایی

زمان :

سه شنبه 96/11/10 ساعت 15

مکان :

سالن کنفرانس