جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/10 ساعت 16

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم C<T786-ژن eNOS با سقط مکرر در یک جمعیت ایرانی

استاد راهنما :

دکتر نسرین قاسمی

دانشجو :

مریم السادات جلیلی

زمان :

سه شنبه 96/11/10 ساعت 16

مکان :

سالن کنفرانس