جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/13 ساعت 14:30

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

پایش کلینیکی روتاویروس ها و ادنوویروس های انسانی در کودکان زیر 5 سال مبتلا به گاستروانتریت حاد در شیراز

استاد راهنما :

دکتر محمد کارگر

دانشجو:

مهتاب غریب نواز

زمان :

 96/11/13 ساعت 14:30

مکان :

سالن کنفرانس