جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/12 ساعت 14:30

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی اثرات سمیت ترکیبات ایمیدازول چهار استخلافه جدید بر روی رده سلول های سرطانی

استاد راهنما :

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو :

زینب مهیمن

زمان :

پنج شنبه 96/11/12 ساعت 14:30

مکان :

سالن کنفرانس