جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/12 ساعت 11:30

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی اثر داروی کوئرستین بر روی بیان ژن های NANOG,SOX2,KLF4 در رده سلولی SW480 سرطان کلورکتال

استاد راهنما :

دکتر محمدرضا حاجی زاده

دانشجو :

ناهید صاحبی شاهم آبادی

زمان :

پنج شنبه 96/11/12 ساعت 11:30

مکان :

سالن کنفرانس