جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/13 ساعت 11:30

رشته سلولی و مولکولی

عنوان :

بررسی ارتباط بیان mir-330-5p با ابتلا به بیماری MS در بیماران مراجعه کننده به کلینیک MS بیمارستان کاشانی استان اصفهان

استاد راهنما :

دکتر منصور صالحی

دانشجو :

نسرین هادی

زمان : جمعه 96/11/13 ساعت 11:30

مکان :

سالن کنفرانس