رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی پلی مورفیسم rs1800469 در ژن TGFβ در یک نمونه از جمعیت زنان ایرانی

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو :

الهام کارگر حاجی آبادی

زمان :

سه شنبه 96/11/10 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس