جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/12 ساعت 10

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

بررسی تأثیر ماست پروبیوتیک طراحی شده بر سطح لیپید سرمی افراد مبتلا به هیپر کلسترولمی

استاد راهنما:

دکتر احمد مصدق

دانشجو:

سارا رضوان

زمان :

پنج شنبه 96/11/12 ساعت 10

مکان :

سالن کنفرانس