جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/12 ساعت 13

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی اثر فارماکوژنتیکی Multihance-Denderimer و Multihance بر روی ژن های درگیر در اپوپتوز (کاسپاز 3, GAPDH, 2BCL ) و سنجش کروناپروتئین در رده سلولی 7-MCF

استاد راهنما :

دکتر رامین فرهودی

دانشجو :

پروانه تیماره

زمان : پنج شنبه 96/11/12 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس