جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/11 ساعت 8:30

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم حذف ژن های GSTM1 و GSTT1 با سقط مکرر در یک جمعیت ایرانی

استاد راهنما :

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

سمیه سورسوری

زمان :

چهارشنبه 96/11/11 ساعت 8:30

مکان :

سالن کنفرانس