جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/13 ساعت 10

رشته سلولی و مولکولی

عنوان :

بررسی ارتباط ژن میوستاتین بر صفات مرتبط با سرعت و استقامت اسب های عرب مبتنی بر چند شکلی های تک نوکلئوتیدی

استاد راهنما :

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو :

بی بی طیبه طاهری زاده زارچ

زمان :

96/11/13 ساعت 10

مکان :

سالن کنفرانس