جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/13 ساعت 13

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم Tumor necrosis Factor-α-238G/A با خطر افزایش سقط خودبخودی بدون علت مشخص در زنان ایرانی

استاد راهنما :

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو :

مهدیه زارع

زمان :

96/11/13 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس