جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/5 ساعت 8:30 صبح

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

شناسایی ژن های دخیل در بیماری زایی لیستریا مونوسایتوژنز جدا شده از دستگاه تناسلی زنان نابارور شهر یزد

استاد راهنما :

دکتر محمدجواد کاظمی

استاد مشاور :

دکتر مریم افتخار

دانشجو :

احمد هنرجو

زمان : 96/11/5 ساعت 8:30 صبح

مکان :

سالن کنفرانس