جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/5 ساعت 12

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

ارزیابی سرمی بیماری مشمشه در اسب های استان یزد به روش الایزا

استاد راهنما :

دکتر سمانه صدیقی

دانشجو:

الهام میر

زمان :

پنج شنبه 96/11/5 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس