جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/5 ساعت 10 صبح

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیرهای صنعتی و سنتی استان یزد با روش الایزا (ELISA) و بررسی بار آلودگی شیر به قارچ Aspergillus Flavus

استاد راهنما :

دکتر سمانه صدیقی

دانشجو :

مهدی سلطانی

زمان :

پنج شنبه 96/11/5 ساعت 10 صبح

مکان :

سالن کنفرانس