جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/8 ساعت 10

رشته ژنتیک

عنوان :

مهندسی آنتی بادی به منظور افزایش میل ترکیبی اتصال مونوکلونال نانوبادی VHH بر علیه پروتئین Bap

استاد راهنما :

آقای دکتر سیدمرتضی سیفتی

استاد مشاور :

آقای دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

خانم شکوه السادات میروکیلی

زمان :

یکشنبه 96/11/8 ساعت 10

مکان :

سالن کنفرانس