جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/8 ساعت 11

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان :

تأثیر مراقت های اجتماعی مراکز شبه خانواده بر سازگاری فردی و کفایت اجتماعی دختران و پسران مقیم این مراکز در استان یزد

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر دمیری

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر حسینی

دانشجو :

لیلا دربیدی

زمان :

96/11/8 ساعت 11

مکان :

سالن کنفرانس