جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/8 ساعت 11

رشته روانشناسی

عنوان :

اثربخشی معنادهی به رنج با رویکرد اسلامی بر تنظیم هیجان در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم ناحیه 2 یزد

استاد راهنما :

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور :

دانشجو :

پروین انصاری

زمان :

96/11/8 ساعت 11

مکان:

سالن کنفرانس